W związku z okresem urlopowym godziny pracy biura mogą być zmienione, dlatego prosimy o umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo.

Bezpłatna wycena

 

Tłumaczenie patentów

Czym jest patent?

Patent to prawo właściciela do wyłącznego korzystania z danego wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Zaliczany jest do powszechnie znanych praw własności intelektualnej lub praw na dobrach niematerialnych. Aby uzyskać prawo ochrony wynalazku, zgłaszający musi skierować do Urzędu Patentowego odpowiedni wniosek. W Polsce prawo to jest udzielane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast w odniesieniu do patentów europejskich decydującym organem jest Europejski Urząd Patentowy. Patent ważny jest wyłącznie na terenie państwa, gdzie zgłoszono dany wynalazek do ochrony.

Kluczowe znaczenie w postępowaniu w sprawie udzielenia patentu ma spełnienie szeregu wymogów formalnych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony prawnej wynalazków oraz wzorów użytkowych regulowane są przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Zgodnie z powyższą ustawą patent może otrzymać wynalazek, który spełnia następujące wymogi:

- jest nowy (nie był wcześniej podany do wiadomości publicznej),

- może być wykorzystany w przemyśle,

- posiada określony stopień wynalazczy, czyli wykracza poza poziom obecnego stanu techniki.

Zgłoszenia patentowe są udostępniane do wglądu przez Urząd Patentowy (na stronie internetowej urzędu znajdują się bazy danych patentów), tak że przed zgłoszeniem patentu można prześledzić inne podobne zgłoszenia celem sprawdzenia, czy projekt jest faktycznie na tyle innowacyjny, by mógł uzyskać prawną ochronę.

Pomoc prawną oraz techniczną w sprawach własności przemysłowej udziela rzecznik patentowy. Jest to osoba o szerokiej wiedzy zarówno prawniczej, jak i technicznej. Zawód rzecznika, podobnie jak zawód tłumacza przysięgłego, należy do zawodów zaufania publicznego.

Jak wygląda zgłoszenie patentowe?

Zgłoszenie patentowe, aby w ogóle mogło zostać rozpatrzone przez Urząd Patentowy, musi zostać napisane wg ściśle ustalonego schematu i zawierać określone elementy.

 

Schemat zgłoszenia patentowego

1. OPIS WYNALAZKU

Opis wynalazku ma na celu przedstawienie przedmiotu wynalazku na tle stanu techniki w dziedzinie, której wynalazek dotyczy, w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby możliwe było ustalenie, na czym polega istota wynalazku, warunkująca osiągnięcie zamierzonego rezultatu (aby znawca mógł wynalazek urzeczywistnić).

Opis powinien zawierać następujące części:

 • tytuł wynalazku
 • określenie dziedziny techniki wynalazku
 • opis stanu techniki
 • określenie (ujawnienie) istoty wynalazku
 • korzystne skutki wynalazku
 • objaśnienie figur rysunku
 • przykłady realizacji wynalazku
 • zastosowanie wynalazku.

2. ZASTRZEŻENIA PATENTOWE

Powinny jednoznacznie określać przedmiot żądanej ochrony przez podanie jego cech technicznych w formie jasnej i zwięzłej.

A) Zastrzeżenie patentowe niezależne

Zasadniczo posiada dwie części:

- część nieznamienną, podającą cechy techniczne niezbędne do określenia przedmiotu wynalazku, stanowiące stan techniki dla tego wynalazku,

- część znamienną, poprzedzoną sformułowaniem: „znamienny tym, że”, podającą cechy techniczne wyróżniające go ze stanu techniki.

Zastrzeżenie patentowe niezależne może być uzupełnione odpowiednią liczbą zastrzeżeń patentowych zależnych.

B) Zastrzeżenie patentowe zależne

Określa szczególne postacie (warianty) wynalazku, przez podanie cech znamiennych zastrzeganych dodatkowo lub precyzuje cechy znamienne zastrzeżenia niezależnego, przy czym zastrzeżenie zależne może być rozważane tylko i wyłącznie w zestawieniu ze wszystkimi cechami podanymi w zastrzeżeniu, od którego jest zależne.

3. SKRÓT OPISU

Skrót opisu wynalazku służy wyłącznie do uzyskania wstępnej informacji o przedmiocie wynalazku dla osób prowadzących poszukiwania w stanie techniki.

Skrót opisu powinien podawać zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot wynalazku i jego charakterystyczne cechy techniczne oraz wskazywać przeznaczenie wynalazku, jeżeli nie wynika to z tytułu wynalazku. Terminologia i oznaczenia stosowane w skrócie powinny być takie same jak w opisie wynalazku.

4. RYSUNKI (fig. 1, fig. 2 itd.)

Schematyczne rysunki składają się z poszczególnych figur, które obrazują koncepcję wynalazku, np. konstrukcję urządzenia. Rysunki zawierają oznaczenia odsyłające (liczbowe, literowe lub liczbowo-literowe), podawane również w opisie wynalazku.

 

Tłumaczenia patentów

Posiadamy sprawdzony zespół tłumaczy oraz weryfikatorów, którzy znają nomenklaturę wymaganą przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejski Urząd Patentowy. Wiemy, jak należy sformułować zastrzeżenia patentowe, aby prawidłowo określały zakres ochrony wynalazku. W razie potrzeby konsultujemy się z rzecznikiem patentowym.

Przetłumaczyliśmy ponad sto zgłoszeń patentowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także pism dotyczących postępowania spornego, w szczególności z jęz. niemieckiego, angielskiego i francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na niemiecki, angielski i francuski.

Każde zgłoszenie patentowe dotyczy innej dziedziny i wymaga specjalistycznej wiedzy z jej zakresu, dlatego wypracowaliśmy dwuetapowy system pracy nad tłumaczeniami patentowymi.

1) Tłumaczenie powierzamy tłumaczowi, który specjalizuje się w danej tematyce – czy to farmacji, informatyce, czy mechanice – i który jest na bieżąco z obecnym stanem techniki, dlatego łatwo mu zrozumieć, na czym polega innowacyjność danego wynalazku. Każdy tłumacz otrzymuje od nas nasz glosariusz z terminologią patentową i opracowane we współpracy z rzecznikiem patentowym wskazówki dot. tłumaczeń patentowych.

2) Następnie tłumaczenie jest sprawdzane przez weryfikatora przeszkolonego w zakresie tłumaczenia i redagowania zgłoszeń patentowych i prawidłowego formułowania zastrzeżeń. Wszelkie wątpliwości są konsultowane z tłumaczem, w razie potrzeby zasięgamy rady rzecznika patentowego.

Te dwa etapy pracy nad tłumaczeniem gwarantują najwyższą jakość przekładu.

Rodzaje dokumentów

 • zgłoszenia patentowe
 • znaki towarowe
 • wzory przemysłowe
 • zastrzeżenia patentowe
 • postępowanie sporne dotyczące zakresu ochrony
 • formularze i wnioski

Bezpłatna wycena

 

Zaufali nam

Tłumaczenia Translation Cafe

Polski
+48 603 107 208